Obec Harakovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.03.2021 Poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
9928374141
42.50 €/mesiac s DPH Obec Harakovce Slovak Telekom, a.s. 02.03.2021
11.03.2021 Poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
9928377316
0.00 € s DPH Obec Harakovce Slovak Telekom, a.s. 01.03.2021
07.01.2021 zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Harakovce
Dodatok č. 14
0.00 € s DPH Obec Harakovce Brantner Nova s.r.o. 30.12.2020
04.12.2020 Dodávka materiálu a montáž „Odvodnenia miestnej komunikácie dažďovou kanalizáciou“,
18200.00 € s DPH Obec Harakovce JANTER s.r.o. 02.12.2020
02.12.2020 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a poskytovateľom opatrovateľskej služby pri implementácii národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, kód ITMS2014+ kód: 312041U153 (ďalej „NP TOS“ alebo „projekt“), financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
N20200805001D01
10343.36 € s DPH Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a Obec Harakovce 23.11.2020
29.10.2020 Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
20/36/010/48
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Harakovce 28.10.2020
15.10.2020 Predmetom Zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“)
2020/128/2000
832.00 € s DPH Obec Harakovce Ministerstvo financií Slovenskej republiky 01.10.2020
19.08.2020 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a poskytovateľom opatrovateľskej služby pri implementácii národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, kód ITMS2014+ kód: 312041U153 (ďalej „NP TOS“ alebo „projekt“), financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
N20200805001
0.00 € s DPH Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a Obec Harakovce 05.08.2020
19.08.2020 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov a elektronických stravných lístkov Dodávateľa pre zamestnancov Klienta v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 Zákonníka práce v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa, ktoré sú oprávnené stravovacie služby poskytovať.
20K776103
0.00 € s DPH Obec Harakovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., 19.08.2020
01.03.2020 Zmluva o vedení účtovnej a mzdovej agendy
200.00 €/mesiac s DPH Obec Harakovce Beáta Krajčová 31.01.2020
12.12.2019 Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
19/36/010/68
0.00 € s DPH Obec Harakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 16.10.2019
19.11.2019 Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.
140323 08U02
60000.00 € s DPH Obec Harakovce Environmentálny fond 04.11.2019
07.11.2019 Prenájom priestorov
3207.90 € s DPH FOOD planet, s.r.o. Obec Harakovce 02.09.2019
06.11.2019 Prenájom priestorov
2100.00 € s DPH PLC s.r.o. Obec Harakovce 02.09.2019
02.10.2019 Zateplenie budovy OcU Harakovce
63275.12 € s DPH Obec Harakovce B.D.B. s.r.o. 02.09.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 21.
« Predchádzajúca 1