Obec Harakovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.01.2023
Crz:09.01.2023 10:15
Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len "občania"), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.
22/36/010/33
0.00 € s DPH Obec Harakovce UPSVaR Poprad 26.10.2022
26.05.2022
Crz:27.05.2022 01:16
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností a to pozemku KN - E parc. č. 50 o výmere 38 m2 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria vedenom na LV č.120 v k. ú. Harakovce a pozemku KN – E parc. č. 511/3 o výmere 397 m2 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria vedenom na LV č. 120 v k. ú. Harakovce.
435.00 € s DPH Obec Harakovce Pavol Cmorej 24.05.2022
06.04.2022
Crz:27.05.2022 01:16
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby za podmienok ustanovených touto zmluvou, v súlade s platnými certifikačnými politikami poskytovateľa, ktoré sú pre tieto služby uverejnené na webovom sídle poskytovateľa https://www.nases.gov.sk (ďalej len „CP“)
3027/2022
0.00 € s DPH Obec Harakovce Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 24.03.2022
10.12.2021 Predmetom tejto dohody je dohoda zmluvných strán o vytvorení spoločného školského obvodu základných škôl pre ročníky 1 9 . (obce Baldovce, Buglovce, Dúbrava, Harakovce, Nemešany, Studenec a Ordzovany) a ročníky 5 - 9 . (pre obce Beharovce, Bijacovce, Granč-Petrovce, Jablonov, Korytné, Lúčka, Pongrácovce a Poľanovce), a to za účelom zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v týchto obciach.
1/2021
0.00 € s DPH Obec Harakovce Mesto Spišské Podhradie 17.09.2021
10.12.2021 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi (d'alej len „občania“), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.
DOHODA č. 21/36/010/
0.00 € s DPH Obec Harakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 18.10.2021
10.12.2021 Dohoda o zmene znenia článku 5., odseku 5.9 Zmluvy o spoluprác
N20200805001D02
0.00 € s DPH Obec Harakovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a 23.08.2021
10.12.2021 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa menia ustanovenia článkov uzatvorenej zmluvy
Dodatok č. 15
0.00 € s DPH Obec Harakovce Brantner Nova s.r.o. 24.11.2021
11.03.2021 Poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
9928374141
42.50 €/mesiac s DPH Obec Harakovce Slovak Telekom, a.s. 02.03.2021
11.03.2021 Poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
9928377316
0.00 € s DPH Obec Harakovce Slovak Telekom, a.s. 01.03.2021
07.01.2021 zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Harakovce
Dodatok č. 14
0.00 € s DPH Obec Harakovce Brantner Nova s.r.o. 30.12.2020
04.12.2020 Dodávka materiálu a montáž „Odvodnenia miestnej komunikácie dažďovou kanalizáciou“,
18200.00 € s DPH Obec Harakovce JANTER s.r.o. 02.12.2020
02.12.2020 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a poskytovateľom opatrovateľskej služby pri implementácii národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, kód ITMS2014+ kód: 312041U153 (ďalej „NP TOS“ alebo „projekt“), financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
N20200805001D01
10343.36 € s DPH Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a Obec Harakovce 23.11.2020
29.10.2020 Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
20/36/010/48
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Harakovce 28.10.2020
15.10.2020 Predmetom Zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“)
2020/128/2000
832.00 € s DPH Obec Harakovce Ministerstvo financií Slovenskej republiky 01.10.2020
19.08.2020 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a poskytovateľom opatrovateľskej služby pri implementácii národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, kód ITMS2014+ kód: 312041U153 (ďalej „NP TOS“ alebo „projekt“), financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
N20200805001
0.00 € s DPH Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a Obec Harakovce 05.08.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 28.
« Predchádzajúca 1