Obec Harakovce

Zmluva

Dodatok k Zmluve o spolupráci

Identifikácia

Číslo zmluvy: N20200805001D01

Názov objednávateľa: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a

Adresa objednávateľa: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

IČO objednávateľa: 30854687

Názov dodávateľa: Obec Harakovce

Adresa dodávateľa: Harakovce 13, 05305 Harakovce 13

IČO dodávateľa: 17083087

Predmet zmluvy: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a poskytovateľom opatrovateľskej služby pri implementácii národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, kód ITMS2014+ kód: 312041U153 (ďalej „NP TOS“ alebo „projekt“), financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Zmluvná cena: 10343.36 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.11.2020

Datum zverejnenia: 02.12.2020

Dokumenty Pdf 2500219.pdf ( veľkosť: 240,7 KB, aktualizované: Streda 02. December 2020 09:10 )